miércoles, 17 de abril de 2013

CAMÍ DEL CAU Exposició a l'Espai Mas Massot


CAMÍ DEL CAU
Exposició a l’Espai Mas Massot
 
Escultura, Pintura i Fotografia
Carlo Buergi  i Pilar Aldana-Méndez
 
Inauguració els dies 4 i 5 de Maig de 2013 de 16 a 21 hores
Mostra oberta fins al 15 d’Octubre de 2013
 
Mas Massot, Carretera de Verges a Jafre, km 1
17142 Verges (Baix Empordà, Girona)
 
MES INFORMACIÓ   
 
   Carlo Buergi                +34 697350781     carlo.buergi@cabulart.ch     www.cabulart.ch
   Pilar Aldana-Méndez   +34 654608508     paldana9@gmail.com         www.aldana-mendez.net
 
Contacta per telèfon o per correu electrònic per visitar l’Espai Mas Massot


 

 Camí del Cau recull obres de dos escultors que coincideixen en la creació d’espais interiors que ens porten cap a un món silenciós i enigmàtic on la mirada es perd i la raó pot trobar repòs.  Són camins, cruïlles, racons per ànimes solitàries, son espais decidits i contundents.

Pilar Aldana-Méndez dibuixa els espais amb marbres de formes netes i polides o creant universos amb la transparència dels volums en vidre. Carlo Buergi ho fa amb talls forts i arriscats a les soques de fusta deixant textures crues enfosquides per accions del foc. La sensualitat del vidre i la pedra, i la passió dels traços a la fusta, donen vida a aquesta mostra.

Carlo Buergi, artista suís apassionat per l’Empordà, va crear al 2012 un nou espai expositiu al Mas Massot de Verges on presenta de forma permanent la seva obra: escultura, pintura i fotografia.

Aquesta temporada convida a Pilar Aldana-Méndez, escultora arrelada a Catalunya des de fa 28 anys. Ha escollit obres claus de diferents èpoques com són Construccions per atrapar el Temps, Espais Africans i obres recents en vidre i ceràmica de la sèrie Ànima del Buit – Sànscrit.

Carlo presenta l’obra més recent en fusta de la sèrie Visió cap Endins i per primera vegada podrem veure una curada selecció de fotografies inèdites del món salvatge als aiguamolls de l’Empordà, un toc magistral per arrodonir aquesta mostra, Camí del Cau !!!!Camino al Refugio recoge obra de dos escultores que coinciden en la creación de espacios interiores que nos llevan a un mundo silencioso y enigmático donde la mirada se pierde y la razón puede encontrar reposo. Son caminos, cruces, rincones para almas solitarias, son espacios decididos y contundentes.

Pilar Aldana-Méndez dibuja los espacios en mármoles con formas precisas y pulidas o creando universos con la transparencia de los volúmenes en vidrio. Carlo Buergi lo hace con cortes recios y arriesgados en troncos de madera dejando texturas crudas oscurecidas por la acción del fuego. La sensualidad del vidrio y la piedra, y la pasión de los trazos en la madera, dan vida a esta muestra.

Carlo Buergi, artista suizo apasionado por el Ampurda, creo en 2012 un nuevo espacio expositivo en el Mas Massot de Verges donde presenta de forma permanente su obra: escultura, pintura y fotografía.

Esta temporada invita a Pilar Aldana-Méndez, escultora colombiana arraigada en Cataluña desde hace 28 años. Ha escogido obras claves de diferentes épocas como son Construcciones para atrapar el tiempo, Espacios Africanos y obras recientes en vidrio y cerámica de la serie El Alma del Vacío - Sánscrito.

Carlo presenta su obra más reciente en madera de la serie Visión Interior y por primera vez podremos ver una cuidada selección de fotografías inéditas del mundo salvaje en los humedales del Ampurda, un toque magistral para redondear esta muestra, Camino al Refugio !!!!

Contacta por teléfono o correo electrónico para visitar el Espai Mas Massot
 

Pathway to a Shelter shows art work by two sculptors who agree to create interior spaces which lead us to silent and enigmatic worlds where our vision fades and our reasoning may find rest. There are roads and crossings, there are shelters for lonely souls. They create precise and forceful spaces.

Pilar Aldana-Mendez works inside spaces on shapes of high precision and highly polished marble and creates universes within transparent glass volumes. Carlo Buergi creates spaces with tough and rough cuts in wooden logs leaving raw textures, giving them an enigmatic dark color created by the action of fire. The sensuality of glass and stone, and the passion of rude lines marked on the wood, give tremendous vitality to the work exhibited.

Carlo Buergi, A Swiss artist with a passion for the terrain of the Emporda, created in 2012 a new exhibition space at Mas Massot, in Verges, where his works in the mediums of sculpture, painting and photography can be seen by appointment all year around.

This season he has invited Pilar, a Colombian sculptor who has lived and worked in Catalonia for twenty eight years. He has chosen to exhibit a special selection of her works from different periods such as "Constructions to catch Time", "African Spaces" and recent works in glass and ceramics from the series "The Soul of Emptiness – Sanskrit".

Carlo will show his last works in wood from the series "Inner Vision", and for the first time we will enjoy a careful selection of his photographs "Wildlife at the wetlands in Emporda", a masterly addition to this exhibition, Pathway to a Shelter !!!!
 
Contact by phone or e-mail to visit the Espai Mas Massot